הפעל נגישות

יפוי כוח מתמשך

בשנת 2016 הכניס חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כלי חדש לחיינו: ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי הכוח המתמשך נועד לייתר את הצורך במינוי אפוטרופוס, כאשר אדם אינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו בעצמו, עקב הדרדרות במצבו הפיזי, הנפשי או הקוגניטיבי.

את ייפוי הכוח עורך האדם בשלב בו הוא עדיין מנהל את ענייניו ומסוגל לקבל החלטות, אולם לרוב אין הוא נכנס לתוקף באופן מידי, אלא נמצא בסוג של "המתנה" עד אשר אותו אדם אינו מסוגל עוד לקבל החלטות.

בייפוי הכוח המתמשך, אותו אדם, המכונה בחוק "הממנה", בוחר את מיופה הכוח שלו, מגדיר את סמכויותיו של מיופה הכוח (תחת המגבלות הקבועות בחוק), קובע באילו תנאים יכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו, מקים מנגנון פיקוח על פעולות מיופה הכוח, ועוד.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להתייחס לענייניו הרכושיים של אדם ו/או לענייניו הרפואיים ו/או לענייניו האישיים שאינם רפואיים.

ייפוי הכוח המתמשך מתאים בעיקר למצבים בהם יש לממנה אדם קרוב (אחד או יותר), בין אם הוא בין משפחה ובין אם לא, עליו הוא סומך ובו הוא מבקש להיעזר אם וכאשר יתעורר הצורך. ייפוי הכוח המתמשך מושתת על יחסי אמון בין הממנה לבין מיופה הכוח.

השימוש שעושה מיופה הכוח בייפוי הכוח המתמשך אינו מפוקח על ידי האפוטרופוס הכללי (למעט במקרים בהם הדבר מתבקש על ידי הממנה במפורש), אולם הממנה רשאי להקים מנגנון פיקוח במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, כגון באמצעות מינוי אדם שלישי אשר מקבל תפקיד של "גורם מיודע", וזכאי לקבל מידע על פעולות מיופה הכוח, כפי שמגדיר מראש הממנה.

ייפוי הכוח המתמשך נחתם הן על ידי הממנה והן על ידי מיופה הכוח בפני עורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים, לאחר שעורך הדין נתן לממנה ולמיופה הכוח הסברים אודות משמעויות ייפוי הכוח המתמשך, תנאיו ומגבלותיו.

לאחר שנחתם, מופקד ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, והוא מופעל ונכנס לתוקף כאשר הממנה אינו מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות בענייניו. המועד בו הממנה אינו כשיר עוד לנהל את ענייניו נקבע על פי קריטריונים הקבועים בייפוי הכוח המתמשך עצמו ובחוק.

עו"ד אסא בריינין הוסמכה על ידי משרד המשפטים להחתים על ייפוי כוח מתמשך.