הפעל נגישות

מסמך הבעת רצון

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהתקבל בשנת 2016, מאפשר לאדם המשמש כאפוטרופוס לאדם אחר לקבוע את זהותו של מחליפו, אם לא יוכל להמשיך ולשמש כאפוטרופוס, וכן מאפשר לו לתת הנחיות לאותו אפוטרופוס מחליף כיצד יהיה עליו לנהוג, אם ימונה.

עניין זה עשוי להיות רלוונטי, לרוב, להורה המשמש כאפוטרופוס יחיד לילדיו הקטינים, או לאדם המשמש כאפוטרופוס לבגיר, בין אם הוא ילדו ובין אם לא (דוגמת אדם המשמש כאפוטרופוס לבן זוג או להורה).

לצורך קביעת הנחיות אודות מינויו של אפוטרופוס מחליף יש לערוך מסמך המכונה "מסמך הבעת רצון", בו ניתן לקבוע את זהות האפוטרופוס המחליף ולתת לו הנחיות למילוי תפקידו (כגון: שמירה על מקום מגוריו של האדם הזקוק לאפוטרופוס, הוראות לגבי מוסדות החינוך בהם ילמד הקטין הזקוק לאפוטרופוס וכיו"ב).

מסמך הבעת הרצון נחתם על ידי האפוטרופוס הנוכחי ועל ידי האפוטרופוס המחליף בפני עורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים, והוא מופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

לכשמתעורר הצורך בהחלפת האפוטרופוס, מורה בית המשפט הדן בעניין לאפוטרופוס הכללי לבדוק תחילה האם הופקד אצלו מסמך הבעת רצון כאמור. למעט במקרים חריגים, בהם מינויו של האפוטרופוס המחליף אינו אפשרי או מנוגד לטובתו של האדם, ימלא בית המשפט אחר רצונו של האפוטרופוס הנוכחי, וימנה את האפוטרופוס המחליף שנקבע במסמך הבעת הרצון.

יוער עוד, כי הנחיות לגבי מינוי אפוטרופוס מחליף ניתן לתת גם במסגרת צוואתו של האפוטרופוס הנוכחי, אולם מטבע הדברים הנחיות אלה יהיו רלוונטיות רק לאחר פטירתו של האפוטרופוס הנוכחי, והן אינן מכסות אפשרות שאותו אפוטרופוס לא יוכל עוד לשמש כאפוטרופוס בעודו בחיים.

עו"ד אסא בריינין הוסמכה על ידי משרד המשפטים להחתים על מסמך הבעת רצון.