הפעל נגישות

תכנון ירושה

 

תכנון וקביעת האופן בו יחולק עזבונו של אדם לאחר פטירתו: חלק מזה, מטבע הדברים, מתבצע בתקופת חייו של האדם - המצווה. כל אדם רשאי וזכאי לתכנן את חלוקת עזבונו בעודו בחיים, ולתת הוראות שונות בנוגע לאופן בו יחולק העזבון, לזהות היורשים וכו'. עריכת צוואה הינה עניין מורכב, שמחייב הבנה של מצבו של המצווה והיקף נכסיו, הבנת תמונת יורשיו הפוטנציאליים של המצווה והכרת הכלים והמנגנונים העומדים לרשותו של המצווה לצורך הגשמת רצונותיו וכוונותיו, בעת שכבר לא יוכל להביעם בעצמו, אלא רק באמצעות אותו צוואה עליה חתם בחייו. חוק הירושה מעניק למצווה כלים רבים ומגוונים להסדרת חלוקת עזבונו לאחר מותו. כך, בין היתר, מאפשר החוק להתנות את ההורשה ליורש מסוים בתנאים עליהם על היורש לעמוד.

 

עוד, לדוגמא, מאפשר החוק למצווה לקבוע את זהות היורשים החלופיים, במקרה שהיורשים אינם בחיים במועד פטירתו של המצווה ("יורש במקום יורש"). החוק גם מאפשר לאדם לקבוע כי עם פטירתו של היורש, יועברו הנכסים שירש לידיו של יורש נוסף ("יורש אחר יורש"), ואף לקבוע הוראות שמטרתן להבטיח שהיורש הראשון לא יעלים את הנכסים, והם יגיעו בסופו של יום לידיו של אותו יורש נוסף. כלי נוסף שעומד לרשותו של מצווה הוא מתן הוראות להקמת נאמנות, כך שנכסי העזבון יוחזקו עבור היורש בנאמנות וינוהלו עבורו על ידי נאמן – כלי אשר השימוש בו נעשה בדרך כלל בשל חשש כי היורש אינו מסוגל לנהל את נכסיו, או בשל חשש מנושיו של אותו יורש.

 

ישנם נכסים שאינם נכללים בעזבונו של אדם, ולכן צוואתו של אדם אינה חלה עליהם. מצווה אשר מעוניין לתת הוראות לגבי גורלם של נכסים אלה לאחר לכתו מן העולם, נדרש לתת הוראות נפרדות ומפורשות לגביהם – כגון באמצעות כתב מינוי מוטבים בקופת גמל. עניין נוסף עליו צריך לתת את הדעת בעת תכנון ועריכת צוואה הוא היקף עזבונו של המצווה.

 

היקף רכושו של אדם, עליו תחול צוואתו ביום פקודתו, אינו בהכרח זהה לרכוש הרשום על שמו באופן פורמלי, ועשוי להיות מושפע, לחיוב או לשלילה, מזכויותיו וחובותיו של המצווה כלפי בן זוגו, ושאלת יחסי הממון בין המצווה לבין בן זוגו. מורכבותה של הצוואה, והעובדה כי היא מהווה את מוצא פיו האחרון של המצווה, שאינו יכול עוד לבטא את רצונותיו וכוונותיו, מחייבים התייעצות עם איש מקצוע אשר יידע ליישם את הכלים השונים העומדים לרשות המצווה, על מנת למנוע סכסוכים וחיכוכים לאחר לכתו של המצווה מן העולם, ועל מנת להגשים את רצון המצווה.