הפעל נגישות

חלוקת ירושה

 

חלוקה בפועל של עזבונו של אדם לאחר לכתו מן העולם: בין אם אדם בחר לערוך צוואה בחייו, ובין אם עזבונו של אדם נחלק על פי הוראות הדין, על יורשיו לפעול לאחר מותו של המוריש על מנת לחלק את עזבונו בין היורשים. חלוקת עזבונו של המוריש מחייבת הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, לפי העניין.

 

זו עשויה להיות פרוצדורה משפטית פשוטה יחסית, במידה שזהות כל היורשים ידועה וברורה, ואין קושי לאתרם, אולם בכל מקרה היא מחייבת מעורבות של עורך דין, שכן על מבקש צו הירושה או צו קיום הצוואה, לפי העניין, לחתום על תצהיר בפני עורך דין. אולם, לעיתים הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה עשויה להיות מטלה לא פשוטה.

 

כך, לדוגמא, כשיש מחלוקת בין היורשים אודות תוקפה של צוואת המוריש; כך, לדוגמא, כאשר צוואתו המקורית של המוריש אינה בנמצא, ויורשיו מבקשים לקיים העתק שלה; כך, לדוגמא, כשזהות היורשים אינה ברורה, משום אי בהירות בצוואה או משום ספק בנוגע להיכללותו של אדם מסוים בגדר מעגל היורשים הרלוונטי על פי דין; כך, לדוגמא, כשמקום הימצאו של יורש פוטנציאלי אינו ידוע, ונדרש לאתרו. כל אלה, כמו גם מקרים נוספים, עשויים להוביל להליכים משפטיים בין היורשים הפוטנציאליים.

 

מחלוקות משפטיות נוספות אשר עלולות להתעורר עקב פטירתו של אדם נוגעות להיקף עזבונו. כך, לדוגמא, עשוי בן זוגו של המוריש לטעון לזכויות בנכסים הרשומים על שם המוריש, מכוח היותו בן זוגו של המוריש, זאת במובחן מזכויותיו של בן הזוג כיורש. נושיו של המוריש עשויים לטעון לקיומם של חובות של המוריש כלפיהם, אותם יש לפרוע טרם חלוקת העזבון בין היורשים. גם לאחר שהוסדרה ונקבעה זהותם של היורשים וחלקיהם היחסיים בעזבון המנוח, בהסכמת היורשים או בעקבות הליך משפטי ביניהם, עלולות להתעורר מחלוקות בנוגע לאופן בו יחולק העזבון.

כך, לדוגמא, כשבין נכסי העזבון מצוי נכס מקרקעין, ומספר יורשים הופכים לבעלים במשותף בו, עלולה להתעורר שאלת מימוש הנכס ופירוק השיתוף בו.

 

עניין נוסף עליו יש לתת את הדעת הוא אפשרותם של יורשים פוטנציאליים להסתלק מחלקם בעזבונו של המוריש, כולו או מקצתו, ולמעשה להעביר את חלקם בנכסיו של המוריש לידי יורש אחר, על פי התנאים הקבועים בחוק.

מקום בו היורשים מגיעים להסכמות אודות אופן חלוקת נכסי העזבון ביניהם, ישנה אפשרות לערוך ביניהם הסכם חלוקה בין יורשים, אשר לא רק יסדיר את אופן חלוקת הנכסים בצורה מיטבית, אלא אף עשוי במקרים מסוימים להביא לחסכון במס, בעת שהיורשים יבקשו למכור את הנכסים שירשו. לאור כל אלה, מומלץ ורצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה טרם נקיטת פעולות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, לא כל שכן טרם חלוקה בפועל של עזבון המוריש, בין אם ישנה הסכמה בין היורשים בנוגע לחלוקת העזבון, ובין אם לאו.

 

התייעצות מוקדמת, גם במקרים בהם נדמה לכאורה כי לאור הסכמת היורשים ביניהם התייעצות כזו אינה נחוצה, עשויה לחסוך חיובים מיותרים במס, ועשויה להביא לחלוקה יעילה וטובה יותר של הנכסים בין היורשים. תכנון וקביעת האופן בו יחולק עזבונו של אדם לאחר פטירתו: חלק מזה, מטבע הדברים, מתבצע בתקופת חייו של האדם - המצווה. כל אדם רשאי וזכאי לתכנן את חלוקת עזבונו בעודו בחיים, ולתת הוראות שונות בנוגע לאופן בו יחולק העזבון, לזהות היורשים וכו'. עריכת צוואה הינה עניין מורכב, שמחייב הבנה של מצבו של המצווה והיקף נכסיו, הבנת תמונת יורשיו הפוטנציאליים של המצווה והכרת הכלים והמנגנונים העומדים לרשותו של המצווה לצורך הגשמת רצונותיו וכוונותיו, בעת שכבר לא יוכל להביעם בעצמו, אלא רק באמצעות אותו צוואה עליה חתם בחייו. חוק הירושה מעניק למצווה כלים רבים ומגוונים להסדרת חלוקת עזבונו לאחר מותו. כך, בין היתר, מאפשר החוק להתנות את ההורשה ליורש מסוים בתנאים עליהם על היורש לעמוד. עוד, לדוגמא, מאפשר החוק למצווה לקבוע את זהות היורשים החלופיים, במקרה שהיורשים אינם בחיים במועד פטירתו של המצווה ("יורש במקום יורש").

 

החוק גם מאפשר לאדם לקבוע כי עם פטירתו של היורש, יועברו הנכסים שירש לידיו של יורש נוסף ("יורש אחר יורש"), ואף לקבוע הוראות שמטרתן להבטיח שהיורש הראשון לא יעלים את הנכסים, והם יגיעו בסופו של יום לידיו של אותו יורש נוסף.

כלי נוסף שעומד לרשותו של מצווה הוא מתן הוראות להקמת נאמנות, כך שנכסי העזבון יוחזקו עבור היורש בנאמנות וינוהלו עבורו על ידי נאמן – כלי אשר השימוש בו נעשה בדרך כלל בשל חשש כי היורש אינו מסוגל לנהל את נכסיו, או בשל חשש מנושיו של אותו יורש.

ישנם נכסים שאינם נכללים בעזבונו של אדם, ולכן צוואתו של אדם אינה חלה עליהם. מצווה אשר מעוניין לתת הוראות לגבי גורלם של נכסים אלה לאחר לכתו מן העולם, נדרש לתת הוראות נפרדות ומפורשות לגביהם – כגון באמצעות כתב מינוי מוטבים בקופת גמל. עניין נוסף עליו צריך לתת את הדעת בעת תכנון ועריכת צוואה הוא היקף עזבונו של המצווה.

 

היקף רכושו של אדם, עליו תחול צוואתו ביום פקודתו, אינו בהכרח זהה לרכוש הרשום על שמו באופן פורמלי, ועשוי להיות מושפע, לחיוב או לשלילה, מזכויותיו וחובותיו של המצווה כלפי בן זוגו, ושאלת יחסי הממון בין המצווה לבין בן זוגו. מורכבותה של הצוואה, והעובדה כי היא מהווה את מוצא פיו האחרון של המצווה, שאינו יכול עוד לבטא את רצונותיו וכוונותיו, מחייבים התייעצות עם איש מקצוע אשר יידע ליישם את הכלים השונים העומדים לרשות המצווה, על מנת למנוע סכסוכים וחיכוכים לאחר לכתו של המצווה מן העולם, ועל מנת להגשים את רצון המצווה.