הפעל נגישות

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בתיקון שהתקבל בשנת 2016, מאפשר לאדם המעוניין בכך להקדים ולקבוע הנחיות עבור מי שעתיד להתמנות כאפוטרופוס עבורו, וכן לקבוע את זהותו של אותו אפוטרופוס מיועד.

המסמך, המכונה "הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס", נערך על ידי האדם בעודו כשיר לנהל את ענייניו, טרם שמתעורר הצורך למנות לו אפוטרופוס.

במסמך זה, רשאי האדם לקבוע מי ימונה לו כאפוטרופוס אם וכאשר הוא לא יהיה מסוגל עוד לנהל את ענייניו, באילו עניינים יטפל האפוטרופוס (רכושיים ו/או רפואיים ו/או עניינים אישיים שאינם רפואיים), וכן לתת לאותו אפוטרופוס הנחיות ספציפיות בנוגע לאופן ניהול ענייניו (לדוגמא: בקשתו של אדם להעבירו או שלא להעבירו לדיור מוגן).

מסמך ההנחיות המקדימות נחתם על ידי האדם ועל ידי האפוטרופוס המיועד בפני עורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים, והוא מופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

לכשמתעורר הצורך במינוי אפוטרופוס לאדם, מורה בית המשפט הדן בעניין לאפוטרופוס הכללי לבדוק תחילה האם הופקד אצלו מסמך הנחיות מקדימות כאמור. למעט במקרים חריגים, בהם מינויו של האפוטרופוס המיועד אינו אפשרי או מנוגד לטובתו של האדם, ימלא בית המשפט אחר רצונו של האדם, וימנה לו כאפוטרופוס את מי שייעד לכך במסמך ההנחיות המקדימות.

עו"ד אסא בריינין הוסמכה על ידי משרד המשפטים להחתים על מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס.