הפעל נגישות

אפוטרופסות גוף ורכוש

הדין מקנה לכל אדם את האוטונומיה על גופו, הכוללת, בין היתר, את הזכות להחליט אילו פעולות רפואיות יבוצעו בו, וכן את שיקול הדעת להחליט מה ייעשה בנכסיו וברכושו. עד הגיעו של אדם לגיל 18, משמשים הוריו כאפוטרופסיו הטבעיים, ומקבלים החלטות אלה בשמו ובמקומו, אולם החל מגיל 18 הופך אדם מקטין לבגיר, ובידיו מלוא הזכויות לממש את האוטונומיה על גופו ורכושו.

 

אולם לא תמיד לאדם יש את היכולת לממש אוטונומיה זו, והוא עשוי להזדקק לעזרתו של אדם אחר, שיקבל עבורו החלטות ויפעל לטובתו, בין אם בעניינים הנוגעים לגופו, ובין אם בעניינים הנוגעים לרכושו. מנגנון של מתן יפוי כוח לאדם אחר עשוי להיות פתרון במקרים מסוימים, אולם במקרים אחרים הוא עשוי להיות לא רלוונטי, בפרט כאשר האדם לטובתו יש לפעול כבר אינו כשיר לתת הסכמתו ליפוי כוח שכזה. לשם כך נועד מנגנון מינוי אפוטרופוס. אפוטרופוס עשוי להתמנות על גופו של אדם, על רכושו או על שניהם.

 

מצבים נפוצים בהם מתעורר צורך במינוי אפוטרופוס לגופו של אדם הינם צרכים רפואיים דחופים, כגון ניתוח. מקום בו אדם נמצא בהכרה ומסוגל לתת הסכמתו לניתוח – די בכך שרופאיו יקבלו את הסכמתו לביצוע הפעולה.

אולם כשאדם לא נמצא בהכרה, או שמצבו ההכרתי מעורפל ואינו מאפשר לו להבין את מהות הפעולה לגביה נדרשת ההסכמה – עשוי להתעורר הצורך למנות לו אפוטרופוס לגוף, שיתן את ההסכמה בשמו ועבורו. גם צורך במינוי אפוטרופוס לרכוש עשוי להתעורר במצבים מסוימים.

לדוגמא, אדם הסובל מדימנציה (שטיון), ממוגבלות שכלית או ממחלת נפש ואינו מבין את משמעות מעשיו, עשוי להזדקק לעזרתו של אפוטרופוס לרכוש, שינהל עבורו את נכסיו, וידאג, מחד, למימון צרכיו השוטפים מתוך נכסיו של אותו אדם, ומנגד יוודא כי כספיו ונכסיו מוגנים ואינם מבוזבזים שלא לצורך, או חלילה נגנבים.

 

החוק מכנה את האדם הזקוק לאפוטרופוס "חסוי". מינוי אפוטרופוס נעשה על ידי בית המשפט, לבקשת בן זוגו של החסוי או קרובו, או לבקשת המדינה. על התנהלותו של האפוטרופוס הממונה, בפרט בעניין ניהול רכושו של החסוי, מפקח האפוטרופוס הכללי.

אפוטרופוס זכאי לתשלום עבור עבודתו, לאחר שבית המשפט מאשר לו, לבקשתו, גביית שכר, אם כי יש לציין כי כאשר בן משפחה משמש בתפקיד זה, לעיתים קרובות הוא מוותר על תשלום.

על האפוטרופוס לפעול על פי הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, והתקנות שהותקנו מכוחו, ובגדרי הסמכויות שהוקנו לו במסגרת הדינים הללו. לכן, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי טרם המינוי וכן ליווי משפטי שוטף לאחר המינוי, בנוגע להיקף חובותיו של האפוטרופוס, כמו גם היקף סמכויותיו ושיקול דעתו, על מנת להימנע מפעולות שלא כדין (לדוגמא, מכירת נכס מקרקעין של החסוי ללא קבלת אישור מוקדם של בית המשפט), ועל מנת להבטיח שענייניו של החסוי מובטחים ומנוהלים כראוי.